ایران ما

باغ سیف الدوله ملایر؛ قدیمی‌ترین بوستان غرب کشور


رضا سلیمان نوری

بوستان جنگلی سیفیه ملایر عنوان قدیمی‌ترین پارک غرب کشور را به خود اختصاص داده است. این بوستان  که در اصل باغ شخصی خاندان سلطنتی قاجار در ملایر بود، سیف الدوله نوه فتحعلی شاه در زمان حکومت خود به مردم تقدیم کرد و بدین